From Katedra Ekonomii Politycznej

Dydaktyka: EP2011

Ekonomia polityczna

Rok akademicki 2010/2011


Ogłoszenia


Rozkład zajęć

Wykład:

Dzień/godzina/miejsce Prowadzący
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A.Mickiewicza, Audytorium MaximumProfesor dr hab. Jerzy WILKIN
poniedziałek, 16:45 - 18:20, sala 203 WNEDr Dominika MILCZAREK-ANDRZEJEWSKA

Ćwiczenia:

Grupa/dzień/godzina/miejsce Prowadzący
gr. 211, piątek, 8:00 - 9:35, sala 212 Mgr Karol POGORZELSKI
gr. 207, piątek, 8:00 - 9:35, sala 208 Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala 208 Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr. 208, piątek, 9:45 - 11:20, sala 212 Dr Katarzyna METELSKA-SZANIAWSKA
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, aula G Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr 200, piątek, 11:30 - 13:05, sala 212 Dr Jan FAŁKOWSKI
gr. 204, piątek, 13:15 - 14:50, sala 206 Dr Dominika MILCZAREK-ANDRZEJEWSKA
gr 206, piątek, 13:15 - 14:50, sala 104 Dr Jan FAŁKOWSKI
gr 210, piątek, 15:00 - 16:35, sala 212 Dr Jan FAŁKOWSKI
gr. 203, piątek, 15:00 - 16:35, sala 208 Dr Dominika MILCZAREK-ANDRZEJEWSKA
gr. 205, piątek, 16:45 - 18:20, sala 208 Dr Dominika MILCZAREK-ANDRZEJEWSKA


Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zajęcia składają się z wykładu i z ćwiczeń. Przed przystąpieniem do egzaminu, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń (uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń). Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. Łącznie z egzaminu i z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Egzamin kończący wykład ma formę pisemną i można za niego uzyskać maksymalnie 60 pkt. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

3. Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się:
a) referat 0-12 pkt.
Referaty przygotowywane są w 2-3 osobowych zespołach. Tematy referatów są przydzielane zespołom na pierwszych zajęciach. Referaty obejmują 5-10 stron (0-12 pkt.). Nie można poprawiać referatu. Tekst referatu należy przekazać prowadzącemu najpóźniej na zajęciach w dniu prezentacji referatu (każdy dzień opóźnienia powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt., np. 3 dni spóźnienia oznaczają odjęcie 3 pkt. od punktów uzyskanych za referat, np. 10 – 3 = 7). Punkty za każdy referat dzielone są równo pomiędzy członków zespołu. Ocena referatu obejmuje:

b) prezentacja referatu 0-6 pkt.
Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za jedną prezentację. Tematy prezentacji są przydzielane na pierwszych zajęciach. Prezentacja na zajęciach może trwać maksymalnie 15-20 min. Nie można poprawiać prezentacji. Prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej dzień przed terminem wygłoszenia do godz. 20.00. Ocena prezentacji obejmuje:

c) komentarze i aktywność 0-10 pkt.
Każda osoba może przygotować 2 komentarze do podanych tekstów (po 0-2 pkt. każdy): pisemnie na 1 stronę + wygłoszenie komentarza na zajęciach. Komentarze należy wygłaszać w innych dniach niż prezentacja referatów zespołu. Komentarz należy przesłać lub przekazać prowadzącemu najpóźniej w dniu wygłoszenia komentarza. Nie można dosyłać komentarzy później. Nie ma poprawy komentarzy. Aktywność obejmuje udział w dyskusji (0-6 pkt) w innych dniach niż ma się komentarz i prezentację referatu (za udział w dyskusji danego dnia można uzyskać maksymalnie 1 pkt). W trakcie pierwszych 3 ćwiczeń należy zapisać się na wybrane tematy komentarzy (ranking tematów przesłany via e-mail).
d) sprawdziany wejściowe (tzw. „wejściówki”) 0-12 pkt.
Krótkie pytania z literatury omawianej na ćwiczeniach. Na początku każdych zajęć odbędzie się krótki (5 min.) sprawdzian odnoszący się do tekstów z danych zajęć. Sprawdzian zawierać będzie 2 pytania (każde z innego tekstu), z których należy wybrać do odpowiedzi jedno. Z każdego sprawdzianu można uzyskać max. 0-1 pkt. Osoby wygłaszające prezentację danego dnia są zwolnione ze sprawdzianu. Nie ma poprawy sprawdzianów. Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać min. 6 pkt. z wszystkich sprawdzianów.

4. Ćwiczenia można poprawiać tylko raz, wyłącznie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Poprawa ma formę pisemnego kolokwium (pytania otwarte na podstawie wszystkich tekstów omawianych na zajęciach), za które można uzyskać 0-30 pkt (poprawiane są całe ćwiczenia, wcześniej uzyskana punktacja jest zerowana oprócz punktów uzyskanych z komentarzy i aktywności).

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej ćwiczeń o 2 pkt.). Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu prezentacji referatu oznacza 0 pkt. za prezentację i referat.

Uwaga: Prowadzącym zajęcia nie wolno ani dopisywać nowych studentów, ani skreślać żadnego studenta z listy z systemu USOS. Wszelkie ewentualne zmiany studenci powinni przeprowadzać FORMALNIE tzn. przez Dziekanat w systemie USOS. Maksymalnie grupa na ćwiczeniach może liczyć 25 osób.


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu

0 - 51 pkt ocena ndst (2)
52 - 60 pkt ocena dst (3)
61 - 65 pkt ocena dst+ (3+)
66 - 75 pkt ocena db (4)
76 - 80 pkt ocena db+ (4+)
81 - 100 pkt ocena bdb (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

Wymagania na poszczególne oceny z ćwiczeń

0 - 20 pkt ocena ndst (2)
21 - 24 pkt ocena dst (3)
25 - 27 pkt ocena dst+ (3+)
28 - 31 pkt ocena db (4)
32 - 34 pkt ocena db+ (4+)
35 - 40 pkt ocena bdb (5)


Literatura

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2010/2011

Uwaga: w załączonym spisie do każdego tematu referatu jest podany tekst podstawowy, który stanowi obowiązkową bazę do przygotowania referatu. Ponadto studenci zobowiązani są zgromadzić i przedstawić dodatkową literaturę (co najmniej dwie pozycje).

Stronę odwiedzono 23494 razy

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Dydaktyka.EP2011
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2006, 13:43