EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2013

Ekonomia polityczna

Rok akademicki 2012/2013


Ogłoszenia

Terminy egzaminów:

dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk (wykład o godz. 9.45)
12.06.2013, godz. 8.00, aula A i sala 203 (Długa 44/50)

Wyniki egzaminu (wykład o godz. 9.45)

dr Dominika Milczarek (wykład o godz. 16.45)
12.06.2013, godz. 15.00, aula B (Długa 44/50)

Termin egzaminu poprawkowego: 11.09.2013, godz. 9.00, aula A (Długa 44/50)

Wyniki z egzaminu poprawkowego - wykład prowadzony przez Beatę Łopaciuk-Gonczaryk

Uwaga: przypominam, że aby zaliczyć egzamin należy uzyskać z niego min. 31 punktów !!!

Kolokwium poprawkowe z ćwiczeń z Ekononomii Politycznej odbędzie się dla wszystkich grup łącznie w terminie 4 IX 2013 (we środę) w godz. 11.30-13.00 w auli B w budynku WNE UW.

Kolokwium poprawkowe na formę pisemną i składa się z pytań otwartych na podstawie wszystkich tekstów omawianych na zajęciach. Można z niego uzyskać maksymalnie 30 pkt, dodatkowe punkty są przepisywane z punktacji uzyskanej z komentarzy i aktywności, zaś pozostałe punkty uzyskane w trakcie semestru letniego są zerowane.

Wyniki z kolokwium poprawkowego z ćwiczeń

Dyżury dr Beaty Łopaciuk-Gonczaryk w semestrze zimowym 2013/2014 będą odbywały się w środy, godz. 10.30-11.30, pok. 401.


Rozkład zajęć

Wykład:

Dzień/godzina/miejsce Prowadzący
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A.Mickiewicza, Audytorium MaximumDr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
poniedziałek, 16:45 - 18:20, sala 203 WNEDr Dominika Milczarek-Andrzejewska

Ćwiczenia:

Grupa/dzień/godzina/miejsce Prowadzący
gr. 210, piątek, 8:00 - 9:35, sala 212 Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala 212 Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr. 205, piątek, 9:45 - 11:20, sala 208 Mgr Karol POGORZELSKI
gr. 211, piątek, 9:45 - 11:20, sala 209 Dr Michał BRZEZIŃSKI
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala 212 Dr Beata ŁOPACIUK-GONCZARYK
gr 209, piątek, 11:30 - 13:05, sala 208 Dr Jan FAŁKOWSKI
gr. 206, piątek, 13:15 - 14:50, sala 212 Mgr Karol POGORZELSKI
gr 208, piątek, 13:15 - 14:50, sala 208 Dr Jan FAŁKOWSKI
gr. 203, piątek, 15:00 - 16:35, sala 208 Mgr Maciej BITNER


Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zajęcia składają się z wykładu i z ćwiczeń. Przed przystąpieniem do egzaminu, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń (uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń). Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. Łącznie z egzaminu i z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Egzamin kończący wykład ma formę pisemną i można za niego uzyskać maksymalnie 60 pkt. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

3. Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się:
a) referat 0-12 pkt.
Referat przygotowywany jest w 2 osobowych zespołach. Temat referatu jest przydzielany zespołom na pierwszych zajęciach. Referat obejmuje 5-10 stron (0-12 pkt.). Nie można poprawiać referatu. Tekst referatu należy przesłać e-mailem i dodatkowo przekazać prowadzącemu w wersji papierowej najpóźniej w dniu prezentacji referatu (każdy dzień opóźnienia powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt., np. 3 dni spóźnienia oznaczają odjęcie 3 pkt. od punktów uzyskanych za referat, np. 10 – 3 = 7). Ocena referatu obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Czy referat jest na temat? 1 pkt
  • Czy postawiona jest hipoteza, pyt. badawcze / jakie? 2 pkt.
  • Czy argumenty są przedstawiane jasno / logicznie? 2 pkt.
  • Czy praca zawiera własne przemyślenia? 2 pkt.
  • Czy uwzględniono literaturę dodatkową / jaką? (poprawność prezentacji cudzego dorobku) 2 pkt.
 • ocenę sposobu prezentacji:
  • Przejrzysta struktura (wstęp / podsumowanie) 1 pkt.
  • Edycja 1 pkt.
  • Język 1 pkt.

b) prezentacja referatu 0-6 pkt.
Każdy członek zespołu musi zaprezentować część referatu. Każdy prezentujący jest oceniany oddzielnie. Prezentacja zespołu może trwać maksymalnie 45 min. Wspólną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej dzień przed terminem wygłoszenia do godz. 20.00. Ocena prezentacji obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Wstęp (przyciąga uwagę, zarysowuje główne argumenty) 1 pkt.
  • Przedstawiane argumenty (jasne, przedstawione logicznie)2 pkt.
  • Konkluzje (podsumowanie głównych wniosków) 1 pkt.
 • ocenę sposoby prezentacji:
  • Prezentacja Power Point: jasna, dobrze opracowana 1 pkt.
  • Sposób prezentacji: głos i mowa ciała (kontakt wzrokowy, gestykulacja) 1 pkt

c) komentarze i aktywność 0-10 pkt.
Każda osoba może przygotować 2 komentarze do podanych tekstów (po 0-2 pkt. każdy): pisemnie na 1 stronę + wygłoszenie komentarza na zajęciach. Komentarze należy wygłaszać w innych dniach niż prezentacja referatu zespołu. W danym dniu mogą być maksymalnie 4 komentarze. Komentarz należy przesłać lub przekazać prowadzącemu najpóźniej w dniu wygłoszenia komentarza. Nie można dosyłać komentarzy później. Nie ma poprawy komentarzy. Aktywność obejmuje udział w dyskusji (0-6 pkt) w innych dniach niż ma się komentarz i prezentację referatu (za udział w dyskusji danego dnia można uzyskać maksymalnie 1 pkt).
d) sprawdziany wejściowe (tzw. "wejściówki") 0-12 pkt.
Na początku każdych zajęć odbędzie się krótki (5 min.) sprawdzian odnoszący się do tekstów z danych zajęć. Sprawdzian zawierać będzie 2 pytania (każde z innego tekstu), z których należy wybrać do odpowiedzi jedno. Z każdego sprawdzianu można uzyskać max. 0-1 pkt. Nie ma poprawy sprawdzianów. Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać min. 6 pkt. z wszystkich sprawdzianów.

4. Ćwiczenia można poprawiać tylko raz, wyłącznie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Poprawa ma formę pisemnego kolokwium (pytania otwarte na podstawie wszystkich tekstów z listy "Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2011/2012" zamieszczonej u doły strony), za które można uzyskać 0-30 pkt (poprawiane są całe ćwiczenia, wcześniej uzyskana punktacja jest zerowana oprócz punktów uzyskanych z komentarzy i aktywności).

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej ćwiczeń o 2 pkt.). Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu prezentacji referatu oznacza 0 pkt. za prezentację i referat.

Uwaga: Prowadzącym zajęcia nie wolno ani dopisywać nowych studentów, ani skreślać żadnego studenta z listy z systemu USOS. Wszelkie ewentualne zmiany studenci powinni przeprowadzać FORMALNIE tzn. przez Dziekanat w systemie USOS. Maksymalnie grupa na ćwiczeniach może liczyć 25 osób.


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu

0 - 51 pkt ocena ndst (2)
52 - 60 pkt ocena dst (3)
61 - 65 pkt ocena dst+ (3+)
66 - 75 pkt ocena db (4)
76 - 80 pkt ocena db+ (4+)
81 - 100 pkt ocena bdb (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

Wymagania na poszczególne oceny z ćwiczeń

0 - 20 pkt ocena ndst (2)
21 - 24 pkt ocena dst (3)
25 - 27 pkt ocena dst+ (3+)
28 - 31 pkt ocena db (4)
32 - 34 pkt ocena db+ (4+)
35 - 40 pkt ocena bdb (5)


Literatura

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2012/2013

Uwaga: w załączonym spisie do każdego tematu referatu jest podany tekst podstawowy, który stanowi obowiązkową bazę do przygotowania referatu. Ponadto studenci zobowiązani są zgromadzić i przedstawić dodatkową literaturę (co najmniej dwie pozycje).

Stronę odwiedzono 23282 razy

Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2013, 15:40