EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » EP2015

Historia zmian na stronie Dydaktyka.EP2015

Pokaż drobne zmiany - Pokaż zmiany znaczników

10.08.2015, 12:43 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linie 4-5 z:

&red&KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z ĆWICZEŃ Z EKONOMII POLITYCZNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP ODBĘDZIE SIĘ 31.08.2015 O GODZ. 9:00 W S. 101. ZASADY POPRAWIANIA ĆWICZEŃ PRZEDSTAWIA PKT 4 "ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU" PONIŻEJ. JEST TO JEDYNY TERMIN POPRAWY.

to:

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z ĆWICZEŃ Z EKONOMII POLITYCZNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP ODBĘDZIE SIĘ 31.08.2015 O GODZ. 9:00 W S. 101. ZASADY POPRAWIANIA ĆWICZEŃ PRZEDSTAWIA PKT 4 "ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU" PONIŻEJ. JEST TO JEDYNY TERMIN POPRAWY.

10.08.2015, 12:43 wprowadził 89.67.149.194
Dodano linie 4-5:

&red&KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z ĆWICZEŃ Z EKONOMII POLITYCZNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP ODBĘDZIE SIĘ 31.08.2015 O GODZ. 9:00 W S. 101. ZASADY POPRAWIANIA ĆWICZEŃ PRZEDSTAWIA PKT 4 "ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU" PONIŻEJ. JEST TO JEDYNY TERMIN POPRAWY.

26.02.2015, 13:29 wprowadził 83.6.119.243
Zmieniono linię 18 z:
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Zmieniono linię 20 z:
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Zmieniono linię 22 z:
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Zmieniono linię 26 z:
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
to:
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
22.02.2015, 23:34 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 11 z:
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
to:
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
21.02.2015, 22:35 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 24 z:
gr. 206?, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
to:
gr. 206, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
21.02.2015, 22:34 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 24 z:
to:
gr. 206?, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
21.02.2015, 22:27 wprowadził 89.67.149.194
Zmieniono linię 24 z:
gr 206, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
to:
20.02.2015, 12:50 wprowadził 193.0.77.6
Zmieniono linię 19 z:
gr. 209, piątek, 8:00 - 9:35, sala 107 Dr Jan Fałkowski
to:
gr. 209, piątek, 8:00 - 9:35, sala 107 Dr Jan Fałkowski
Zmieniono linię 21 z:
gr. 210, piątek, 9:45 - 11:20, sala 107 Dr Jan Fałkowski
to:
gr. 210, piątek, 9:45 - 11:20, sala 107 Dr Jan Fałkowski
Zmieniono linię 23 z:
gr 211, piątek, 11:30 - 13:05, sala 107 Dr Jan Fałkowski
to:
gr. 211, piątek, 11:30 - 13:05, sala 107 Dr Jan Fałkowski
04.02.2015, 22:07 wprowadził 89.67.149.194
Dodano linie 1-105:

Ekonomia polityczna

Rok akademicki 2014/2015


Rozkład zajęć

Wykład:

Dzień/godzina/miejsce Prowadzący
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
poniedziałek, 16:45 - 18:20, sala 103 WNEdr Jan Fałkowski

Ćwiczenia:

Grupa/dzień/godzina/miejsce Prowadzący
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 209, piątek, 8:00 - 9:35, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 210, piątek, 9:45 - 11:20, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr 211, piątek, 11:30 - 13:05, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr 206, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
gr 207, piątek, 13:15 - 14:50, sala 206Dr Michał Brzeziński
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 208, piątek, 15:00 - 16:35, sala 206 Dr Michał Brzeziński


Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zajęcia składają się z wykładu i z ćwiczeń. Przed przystąpieniem do egzaminu, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń (uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń). Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. Łącznie z egzaminu i z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Egzamin kończący wykład ma formę pisemną i można za niego uzyskać maksymalnie 60 pkt. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

3. Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się:
a) referat 0-12 pkt.
Referat przygotowywany jest w 2 osobowych zespołach. Temat referatu jest przydzielany zespołom na pierwszych zajęciach. Referat obejmuje 5-10 stron (0-12 pkt.). Nie można poprawiać referatu. Tekst referatu należy przesłać e-mailem i dodatkowo przekazać prowadzącemu w wersji papierowej najpóźniej w dniu prezentacji referatu (każdy dzień opóźnienia powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt., np. 3 dni spóźnienia oznaczają odjęcie 3 pkt. od punktów uzyskanych za referat, np. 10 - 3 = 7). Ocena referatu obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Czy referat jest na temat? 1 pkt
  • Czy postawiona jest hipoteza, pyt. badawcze / jakie? 2 pkt.
  • Czy argumenty są przedstawiane jasno / logicznie? 2 pkt.
  • Czy praca zawiera własne przemyślenia? 2 pkt.
  • Czy uwzględniono literaturę dodatkową / jaką? (poprawność prezentacji cudzego dorobku) 2 pkt.
 • ocenę sposobu prezentacji:
  • Przejrzysta struktura (wstęp / podsumowanie) 1 pkt.
  • Edycja 1 pkt.
  • Język 1 pkt.

b) prezentacja referatu 0-6 pkt.
Każdy członek zespołu musi zaprezentować część referatu. Każdy prezentujący jest oceniany oddzielnie. Prezentacja zespołu może trwać maksymalnie 45 min. Wspólną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej dzień przed terminem wygłoszenia do godz. 20.00. Ocena prezentacji obejmuje:

 • ocenę zawartości merytorycznej:
  • Wstęp (przyciąga uwagę, zarysowuje główne argumenty) 1 pkt.
  • Przedstawiane argumenty (jasne, przedstawione logicznie)2 pkt.
  • Konkluzje (podsumowanie głównych wniosków) 1 pkt.
 • ocenę sposoby prezentacji:
  • Prezentacja Power Point: jasna, dobrze opracowana 1 pkt.
  • Sposób prezentacji: głos i mowa ciała (kontakt wzrokowy, gestykulacja) 1 pkt

c) komentarze i aktywność 0-10 pkt.
Każda osoba może przygotować 2 komentarze do podanych tekstów (po 0-2 pkt. każdy): niezbędne jest wygłoszenie komentarza na zajęciach, a jeśli tak ustali prowadzący to także złożenie komentarza w wersji pisemnej (1 strona). Komentarze należy wygłaszać w innych dniach niż prezentacja referatu zespołu. W danym dniu mogą być maksymalnie 4 komentarze. Jeśli wymagana jest wersja pisemna komentarza, to komentarz należy przesłać lub przekazać prowadzącemu najpóźniej w dniu wygłoszenia komentarza. Nie można dosyłać komentarzy później. Nie ma poprawy komentarzy. Aktywność obejmuje udział w dyskusji (0-6 pkt) w innych dniach niż ma się komentarz i prezentację referatu (za udział w dyskusji danego dnia można uzyskać maksymalnie 1 pkt).
d) sprawdziany wejściowe (tzw. "wejściówki") 0-12 pkt.
Na początku każdych zajęć odbędzie się krótki (5 min.) sprawdzian odnoszący się do tekstów z danych zajęć. Sprawdzian zawierać będzie 2 pytania (każde z innego tekstu), z których należy wybrać do odpowiedzi jedno. Z każdego sprawdzianu można uzyskać max. 0-1 pkt. Nie ma poprawy sprawdzianów. Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać min. 6 pkt. z wszystkich sprawdzianów.

4. Ćwiczenia można poprawiać tylko raz, wyłącznie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Poprawa ma formę pisemnego kolokwium (pytania otwarte na podstawie wszystkich tekstów z listy "Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2014/2015" zamieszczonej u doły strony), za które można uzyskać 0-30 pkt (poprawiane są całe ćwiczenia, wcześniej uzyskana punktacja jest zerowana oprócz punktów uzyskanych z komentarzy i aktywności).

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej ćwiczeń o 2 pkt.). Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu prezentacji referatu oznacza 0 pkt. za prezentację i referat.

Uwaga: Prowadzącym zajęcia nie wolno ani dopisywać nowych studentów, ani skreślać żadnego studenta z listy z systemu USOS. Wszelkie ewentualne zmiany studenci powinni przeprowadzać FORMALNIE tzn. przez Dziekanat w systemie USOS. Maksymalnie grupa na ćwiczeniach może liczyć 24 osoby.


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu

0 - 51 pkt ocena ndst (2)
52 - 60 pkt ocena dst (3)
61 - 65 pkt ocena dst+ (3+)
66 - 75 pkt ocena db (4)
76 - 80 pkt ocena db+ (4+)
81 - 100 pkt ocena bdb (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

Wymagania na poszczególne oceny z ćwiczeń

0 - 20 pkt ocena ndst (2)
21 - 24 pkt ocena dst (3)
25 - 27 pkt ocena dst+ (3+)
28 - 31 pkt ocena db (4)
32 - 34 pkt ocena db+ (4+)
35 - 40 pkt ocena bdb (5)


Literatura

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2014/2015

Uwaga: w załączonym spisie do każdego tematu referatu jest podany tekst podstawowy, który stanowi obowiązkową bazę do przygotowania referatu. Ponadto studenci zobowiązani są zgromadzić i przedstawić dodatkową literaturę (co najmniej dwie pozycje).

Stronę odwiedzono 2021 razy

Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2015, 12:43