From Katedra Ekonomii Politycznej

Dydaktyka: EP2015

Ekonomia polityczna

Rok akademicki 2014/2015

KOLOKWIUM POPRAWKOWE Z ĆWICZEŃ Z EKONOMII POLITYCZNEJ DLA WSZYSTKICH GRUP ODBĘDZIE SIĘ 31.08.2015 O GODZ. 9:00 W S. 101. ZASADY POPRAWIANIA ĆWICZEŃ PRZEDSTAWIA PKT 4 "ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU" PONIŻEJ. JEST TO JEDYNY TERMIN POPRAWY.


Rozkład zajęć

Wykład:

Dzień/godzina/miejsce Prowadzący
poniedziałek, 9:45 - 11:20, sala im. A. Mickiewicza, Audytorium Maximumdr Katarzyna Metelska-Szaniawska
poniedziałek, 16:45 - 18:20, sala 103 WNEdr Jan Fałkowski

Ćwiczenia:

Grupa/dzień/godzina/miejsce Prowadzący
gr. 204, piątek, 8:00 - 9:35, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 209, piątek, 8:00 - 9:35, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr. 201, piątek, 9:45 - 11:20, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 210, piątek, 9:45 - 11:20, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr. 202, piątek, 11:30 - 13:05, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 211, piątek, 11:30 - 13:05, sala 107 Dr Jan Fałkowski
gr. 206, piątek, 11:30 - 13:05, sala 206 Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska
gr 207, piątek, 13:15 - 14:50, sala 206Dr Michał Brzeziński
gr. 203, piątek, 13:15 - 14:50, sala F Dr Beata Łopaciuk-Gonczaryk
gr. 208, piątek, 15:00 - 16:35, sala 206 Dr Michał Brzeziński


Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zajęcia składają się z wykładu i z ćwiczeń. Przed przystąpieniem do egzaminu, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń (uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń). Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń. Łącznie z egzaminu i z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. Egzamin kończący wykład ma formę pisemną i można za niego uzyskać maksymalnie 60 pkt. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

3. Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Na ocenę z ćwiczeń składają się:
a) referat 0-12 pkt.
Referat przygotowywany jest w 2 osobowych zespołach. Temat referatu jest przydzielany zespołom na pierwszych zajęciach. Referat obejmuje 5-10 stron (0-12 pkt.). Nie można poprawiać referatu. Tekst referatu należy przesłać e-mailem i dodatkowo przekazać prowadzącemu w wersji papierowej najpóźniej w dniu prezentacji referatu (każdy dzień opóźnienia powoduje obniżenie punktacji o 1 pkt., np. 3 dni spóźnienia oznaczają odjęcie 3 pkt. od punktów uzyskanych za referat, np. 10 - 3 = 7). Ocena referatu obejmuje:

b) prezentacja referatu 0-6 pkt.
Każdy członek zespołu musi zaprezentować część referatu. Każdy prezentujący jest oceniany oddzielnie. Prezentacja zespołu może trwać maksymalnie 45 min. Wspólną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej dzień przed terminem wygłoszenia do godz. 20.00. Ocena prezentacji obejmuje:

c) komentarze i aktywność 0-10 pkt.
Każda osoba może przygotować 2 komentarze do podanych tekstów (po 0-2 pkt. każdy): niezbędne jest wygłoszenie komentarza na zajęciach, a jeśli tak ustali prowadzący to także złożenie komentarza w wersji pisemnej (1 strona). Komentarze należy wygłaszać w innych dniach niż prezentacja referatu zespołu. W danym dniu mogą być maksymalnie 4 komentarze. Jeśli wymagana jest wersja pisemna komentarza, to komentarz należy przesłać lub przekazać prowadzącemu najpóźniej w dniu wygłoszenia komentarza. Nie można dosyłać komentarzy później. Nie ma poprawy komentarzy. Aktywność obejmuje udział w dyskusji (0-6 pkt) w innych dniach niż ma się komentarz i prezentację referatu (za udział w dyskusji danego dnia można uzyskać maksymalnie 1 pkt).
d) sprawdziany wejściowe (tzw. "wejściówki") 0-12 pkt.
Na początku każdych zajęć odbędzie się krótki (5 min.) sprawdzian odnoszący się do tekstów z danych zajęć. Sprawdzian zawierać będzie 2 pytania (każde z innego tekstu), z których należy wybrać do odpowiedzi jedno. Z każdego sprawdzianu można uzyskać max. 0-1 pkt. Nie ma poprawy sprawdzianów. Aby zaliczyć zajęcia należy uzyskać min. 6 pkt. z wszystkich sprawdzianów.

4. Ćwiczenia można poprawiać tylko raz, wyłącznie w trakcie sesji poprawkowej we wrześniu. Poprawa ma formę pisemnego kolokwium (pytania otwarte na podstawie wszystkich tekstów z listy "Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2014/2015" zamieszczonej u doły strony), za które można uzyskać 0-30 pkt (poprawiane są całe ćwiczenia, wcześniej uzyskana punktacja jest zerowana oprócz punktów uzyskanych z komentarzy i aktywności).

5. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można opuścić nie więcej niż 2 zajęcia (każda dodatkowa nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej ćwiczeń o 2 pkt.). Nieusprawiedliwiona nieobecność w dniu prezentacji referatu oznacza 0 pkt. za prezentację i referat.

Uwaga: Prowadzącym zajęcia nie wolno ani dopisywać nowych studentów, ani skreślać żadnego studenta z listy z systemu USOS. Wszelkie ewentualne zmiany studenci powinni przeprowadzać FORMALNIE tzn. przez Dziekanat w systemie USOS. Maksymalnie grupa na ćwiczeniach może liczyć 24 osoby.


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu

0 - 51 pkt ocena ndst (2)
52 - 60 pkt ocena dst (3)
61 - 65 pkt ocena dst+ (3+)
66 - 75 pkt ocena db (4)
76 - 80 pkt ocena db+ (4+)
81 - 100 pkt ocena bdb (5)

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest otrzymanie przynajmniej 31 pkt. z egzaminu.

Wymagania na poszczególne oceny z ćwiczeń

0 - 20 pkt ocena ndst (2)
21 - 24 pkt ocena dst (3)
25 - 27 pkt ocena dst+ (3+)
28 - 31 pkt ocena db (4)
32 - 34 pkt ocena db+ (4+)
35 - 40 pkt ocena bdb (5)


Literatura

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2014/2015

Uwaga: w załączonym spisie do każdego tematu referatu jest podany tekst podstawowy, który stanowi obowiązkową bazę do przygotowania referatu. Ponadto studenci zobowiązani są zgromadzić i przedstawić dodatkową literaturę (co najmniej dwie pozycje).

Stronę odwiedzono 1995 razy

Retrieved from http://ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Dydaktyka.EP2015
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2015, 12:43