EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » KSlic

Kapitał społeczny - perspektywa ekonomiczna. Seminarium licencjackie

2011/2012, semestr zimowy i letni

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, dyżur: poniedziałki, godz. 10.20-11.20, pok. 401, kontakt e-mailowy: bgonczaryk@wne.uw.edu.pl

oraz

Jan Fałkowski, dyżur: czwartki, godz. 12.00-13.00, pok. 204, kontakt e-mailowy: jfalkowski@wne.uw.edu.pl


Uwaga: Osoby zainteresowane dołączeniem do seminarium prosimy o pilny kontakt e-mailowy z jednym z prowadzących. Najbliższe spotkania odbędą się w następujące czwartki:
- 10 XI 2011, godz. 11.30-13.00, sala 401
- 24 XI 2011, godz. 11.30-13.00, sala 401
- 1 XII 2011, godz. 11.30-13.00, sala 401
- 8 XII 2011, godz. 9.45-11.15, sala E
- 15 XII 2011, godz. 9.45-11.15, sala E.
Terminy spotkań styczniowych ustalimy w grudniu. Zapraszamy również na konsultacje indywidualne, na nasze dyżury, lub w innych, ustalonych indywidualnie terminach.


OPIS ZAJĘĆ:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej nawiązującej do szeroko rozumianej problematyki kapitału społecznego. Studenci zapoznają się z różnymi definicjami kapitału społecznego, obszarami badań podejmującymi to zagadnienie, odmiennymi podejściami do jego analizy oraz różnymi metodami jego pomiaru. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac licencjackich.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy licencjackiej w przypadku semestru zimowego i przygotowanie pracy licencjackiej w przypadku semestru letniego. Zaliczenie przedmiotu jest na ocenę, która jest uzależniona od aktywności i obecności na zajęciach oraz postępów w pisaniu pracy licencjackiej.

W semestrze zimowym zajęcia będą miały charakter grupowy i poświęcone będą zapoznaniu studentów z problematyką kapitału społecznego, możliwymi obszarami badawczymi i metodami mierzenia kapitału społecznego. Zostaną poruszone następujące tematy:

- Koncepcja kapitału społecznego;

- Kapitał społeczny a inne formy kapitału;

- Mierzenie kapitału społecznego;

- Kapitał społeczny a edukacja;

- Kapitał społeczy w kontekście makroekonomicznym (instytucje, regulacje formalne/niegformalne …);

- Kapitał społeczny we wspólnocie lokalnej (obszary wiejskie, społeczeństwo obywatelskie…);

- Kapitał społeczny w gospodarstwie domowym (decyzje w gospodarstwie, migracje…);

- Kapitał społeczny a korupcja, nepotyzm, mafia;

- Kapital społeczny a poszukiwanie pracy;

- Kapitał społeczny a dostarczanie dóbr publicznych;

- Kapitał społeczny a rozwój w krajach Trzeciego Świata;

- Kapitał społeczny w organizacjach (wewnętrzny i zewnętrzny);

- Kapitał społeczny a innowacje.

Głównym celem zajęć w semestrze zimowym jest pomoc studentom w określeniu własnego obszaru zainteresowań i sformułowaniu tematu pracy licencjackiej.

W semestrze letnim zajęcia będą miały charakter indywidualny i ich zakres merytoryczny będzie podporządkowany zainteresowaniom i potrzebom indywidualnych studentów. Semestr ten zostanie rozpoczęty wstępem metodologicznym i przedstawieniem wymogów stawianych pracom licencjackim. Na zajęciach będą prezentowane i omawiane fragmenty prac licencjackich. W razie potrzeby, studenci odbędą grupowe bądź indywidualne zajęcia o charakterze metodologiczno-narzędziowym (przygotowujące do przeprowadzenia badań empirycznych nad kapitałem społecznym). Duża część zajęć w semestrze letnim będzie poświęcona indywidualnej pracy ze studentami związanej z przygotowaniem przez nich prac licencjackich.

Znaczna część pracy studentów będzie miała charakter samodzielny. Poza godzinami zajęć i dodatkowych konsultacji z prowadzącymi zajęcia, studenci będą musieli poświęcić czas na czytanie literatury, przygotowanie prezentacji (w semestrze zimowym), a także zbieranie materiałów do pracy licencjackiej i jej samodzielne przygotowanie (pod kierunkiem prowadzących zajęcia, w semestrze letnim).


Stronę odwiedzono 1018 razy

Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2005, 02:15