EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » KSlic2013

Kapitał społeczny - perspektywa ekonomiczna. Seminarium licencjackie

2013/2014, semestr zimowy i letni

Prowadzący: Beata Łopaciuk-Gonczaryk, dyżur: zwolnienie lekarskie do 15 czerwca, najbliższe dyżury 16 czerwca poniedziałek godz. 14.30-15.30, pok. 401 i wtorek 24 czerwca godz. 16.15-17.00, pok. 401. Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy bgonczaryk@wne.uw.edu.pl.


OPIS ZAJĘĆ:

Seminarium jest skierowane do osób, które chciałyby wyjaśniać wyniki ekonomiczne (jednostek, grup, organizacji, społeczności, krajów) z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych czy też behawioralnych. Prace mogą mieć charakter przeglądu literatury, ale zachęcam również do przeprowadzenia własnego badania ekonomicznego, które może mieć charakter np. modelu ekonometrycznego wykorzystującego dane wtórne, własnego eksperymentu (terenowego lub laboratoryjnego), własnego badania ankietowego, badania mającego charakter ilościowej analizy sieci społecznych czy studium przypadku.

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej nawiązującej do szeroko rozumianej problematyki kapitału społecznego. Studenci zapoznają się z różnymi definicjami kapitału społecznego, obszarami badań podejmującymi to zagadnienie, odmiennymi podejściami do jego analizy oraz różnymi metodami jego pomiaru. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac licencjackich.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy licencjackiej w przypadku semestru zimowego i przygotowanie pracy licencjackiej w przypadku semestru letniego.

W semestrze zimowym poświęcone będą zapoznaniu studentów z problematyką kapitału społecznego, możliwymi obszarami badawczymi i metodami mierzenia kapitału społecznego. Przykładowe tematy:

-Koncepcja kapitału społecznego;
-Mierzenie kapitału społecznego (w tym metody eksperymentalne i analiza sieci społecznych);
-Kapitał społeczny a edukacja;
-Kapitał społeczny w organizacjach (wewnętrzny i zewnętrzny);
-Kapitał społeczny a innowacje;
-Kapitał społeczy w kontekście makroekonomicznym (instytucje, regulacje formalne/nieformalne);
-Kapitał społeczny we wspólnocie lokalnej (obszary wiejskie, społeczeństwo obywatelskie);
-Kapitał społeczny a dobre rządzenie w państwie;
-Kapitał społeczny w gospodarstwie domowym (decyzje w gospodarstwie, migracje);
-Kapitał społeczny a korupcja, nepotyzm, mafia;
-Kapital społeczny a poszukiwanie pracy;
-Kapitał społeczny a dostarczanie dóbr publicznych;
-Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy. 

Głównym celem zajęć w semestrze zimowym jest pomoc studentom w określeniu własnego obszaru zainteresowań i sformułowaniu tematu pracy licencjackiej.

W semestrze letnim zajęcia będą miały charakter indywidualny i ich zakres merytoryczny będzie podporządkowany zainteresowaniom i potrzebom indywidualnych studentów, związanym z przygotowaniem przez nich prac licencjackich. W razie potrzeby, studenci odbędą zajęcia o charakterze metodologiczno-narzędziowym (przygotowujące do przeprowadzenia badań empirycznych nad kapitałem społecznym).


Stronę odwiedzono 761 razy

Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2014, 16:20