EKONOMIA polityczna


strona edycja historia drukuj
Znajdź

Katedra (edycja)

Zajęcia (dodaj plik)

Courses

Badania Research

Publikacje Publications

Dydaktyka » PCiPG2016

Public Choice i Public Governance

Konwersatorium, II rok studiów II stopnia, semestr letni 2015/2016, czwartek godz. 16:45, sala G

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Metelska-Szaniawska

Wyniki końcowe znajdują się tutaj.


Plan zajęć i slajdy

18/2 Sprawy organizacyjne. Homo oeconomicus w świecie polityki - wprowadzenie do teorii wyboru publicznego (public choice)
25/2 Public governance i good governance oczami ekonomistów
3/3 Problemy dostarczania dóbr wspólnych z punktu widzenia TWP
10/3 brak zajęć
17/3 Teoria wyboru społecznego
31/3 brak zajęć
7/4 Prezentacja projektu 1
14/4 Ekonomiczna teoria demokracji
21/4 brak zajęć
28/4 Prezentacja projektu 2
5/5 Ekonomia konstytucyjna i ekonomiczna teoria władzy
12/5 Ekonomiczna teoria biurokracji, regulacji i grup interesu. Pogoń za rentą
19/5 prof. M. Kamiński "Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych" (sala 7)
2/6 Prezentacja projektu 3. Podsumowanie


Literatura

Literatura obowiązkowa:

 • Wilkin J. (red.), 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wybrana literatura dodatkowa:

 • Buchanan J.M., 2003, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax, Va.: Center for Study of Public Choice.
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Lissowski G. (red.), 2001, Elementy teorii wyboru społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mueller D.C., 2003, Public Choice III, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sztaba S., 2002, Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne, przejawy w polskiej gospodarce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.


Zasady zaliczenia zajęć

Na ocenę końcową z przedmiotu (max. 100 punktów) składają się: punkty z egzaminu (max. 60) oraz ocena prezentacji projektu i aktywności na zajęciach (max. 40).

Egzamin pisemny:

 • Składa się z 20 pytań testowych, jednokrotnego wyboru (2 pkt za każdą poprawną odpowiedź) oraz 2 krótkich pytań otwartych (maksymalnie po 10 pkt za każdą odpowiedź).
 • Obowiązujący materiał: wykłady + podręcznik obowiązkowy + ewentualnie literatura wskazywana jako obowiązkowa do egzaminu w trakcie wykładów.
 • Minimum zaliczeniowe: 31 punktów.

Prezentacja projektu:

 • Uczestnicy zajęć przygotowują w 2-3 osobowych zespołach projekty badawczo-eksperckie z zakresu tematyki zajęć i prezentują je na zajęciach w wyznaczonym terminie. Każdy projekt ma za zadanie udzielić odpowiedzi na interesujące z punktu widzenia bieżącej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej pytanie badawcze. W tym celu należy przeprowadzić analizę z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej w ramach zajęć i z dodatkowych źródeł literatury (oparcie w teorii, wykorzystanie narzędzi empirycznych). Efektem projektu powinien być dodatkowo zestaw rekomendacji dla praktyki społeczno-gospodarczo-politycznej (w wymiarze krajowym bądź międzynarodowym).
 • Obszary tematyczne dla poszczególnych projektów zostaną zaproponowane przez prowadzącego, jednak ich doprecyzowanie, sformułowanie pytania badawczego, wybór metody analizy itd. są zadaniem autorów projektu.
 • Projekty są prezentowane na zajęciach (45-60 minut), w prezentacji mają obowiązek uczestniczyć wszyscy autorzy. Po prezentacji (bądź w trakcie) odbywa się dyskusja z udziałem wszystkich uczestników zajęć. Autorzy prezentacji przygotowują co najmniej 2 pytania do dyskusji. Elementy uatrakcyjniające przekaz ze slajdów (np. gry, quizy, krótkie filmy na temat, itp.) są mile widziane jeśli są związane bezpośrednio z poruszanymi w prezentacji zagadnieniami.
 • Uwaga: Prezentację należy przesłać w wersji elektronicznej do prowadzącego we środę poprzedzającą dzień prezentacji do godz. 20:00 (nieprzesłanie skutkuje odcięciem połowy punktów za prezentację).
 • Za prezentację projektu można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 • Kryteria oceny:
znaczenie i oryginalność pytania badawczego: 5 pkt
analiza teoretyczna z wykorzystaniem wiedzy z zajęć i dodatkowej literatury: 5 pkt
analiza empiryczna z wykorzystaniem zebranych danych i narzędzi ekonomicznych: 5 pkt
struktura prezentacji i argumentacji: 5 pkt
sposób prezentacji - slajdy i wykorzystanie dodatkowych metod: 5 pkt
sposób prezentacji - głos i mowa ciała (oceniane indywidualnie dla każdego prezentującego): 5 pkt


Za aktywny udział w dyskusjach na zajęciach można uzyskać do 10 punktów (max. 3 punkty za zajęcia).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (można mieć 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Skala ocen końcowych:
<51 => ocena 2
51-60 => ocena 3
61-65 => ocena 3+
66-75 => ocena 4
76-80 => ocena 4+
>80 => ocena 5

Stronę odwiedzono 977 razy

Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2016, 13:32